شهردار قصابه

 شهردارقصابه 

 
نام و نام خانوادگی سمت تاریخ شروع به کار تحصیلات عکس

فخرالدین سیدرحیمی

شهردار 

۱۳۹۲/۱۱/۱۸

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری

Untitled picture1

 

وب سایت شهرداری قصابه